وب سایت توسعه دهنده وب
HTML

تگ های قاب بندی متن

تگ <p> :

برای ايجاد يک پاراگراف جديد در صفحه به کار می رود . هر متنی که در بين تگ باز و بسته < p > قرار بگيرد ، محتويات آن پاراگراف را تشکيل می دهد . با ايجاد يک پاراگراف جديد ، نوشته به ابتدای خط بعدی انتقال می يابد .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> این یک پاراگراف نمونه است </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <h1> تا <h6> :

اين تگ معمولا برای ايجاد تيترها و عنوان ها مورد استفاده قرار می گيرد . متنی که قرار است به عنوان تيتر نمايش داده شود ، بین تگ باز و بسته قرار می گيرد .

< h1 > بزرگترين سایز نوشته را ارائه داده و با بزرگتر شدن عدد بعد از h ، سايز نوشته آن کاهش می يابد و < h6 > کوچکترين سايز نوشته را ارائه می دهد .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<h1> این یک عنوان است </h1>
<h2> این یک عنوان است </h2>
<h3> این یک عنوان است </h3>
<h4> این یک عنوان است </h4>
<h5> این یک عنوان است </h5>
<h6> این یک عنوان است </h6>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <br> :

به کاربردن اين تگ باعث ايجاد يک خط جديد و انتقال نوشته به اول سطر پايينی می شود . همچنين به وسيله آن می توان يک خط خالی ايجاد کرد .

نکته : تگ < br > دارای تگ پايانی نيست و ترکيب < br > ... < /br > غلط است . اين تگ بايد به وسيله يک علامت / در درون تگ ابتدايی بسته شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> این یک <br> پاراگراف نمونه است </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <hr> :

به کاربردن اين تگ باعث ايجاد يک خط افقی درون صفحه می شود ، که پهنای آن همواره کمی کمتر از عنصر در برگيرنده آن (مثل خانه جدول يا صفحه) است . به طور مثال در بالای تيتر تگ < hr > ، يک خط افقی قرار داده ايم .

نکته :اين تگ نيز همانند تگ < br > دارای تگ پايانی نيست و بايد در تگ ابتدايي بسته شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> این یک پاراگراف نمونه است </p>
<hr>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <b> :

باعث توپر شدن متنی که درون تگ باز و بسته < b> قرار بگيرد می شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> متن متن <b> متن </b> متن متن </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <u> :

باعث می شود تا متنی که بين تگ باز و بسته < u> قرار بگيرد ، به صورت خط زير دار نمايش داده شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> متن متن <u> متن </u> متن متن </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <i> و <em> :

باعث می شود تا متن درون آن به صورت کج (italic) نمایش داده شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> متن متن <i> متن </i> <em> متن </em> متن متن </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <big> :

اين تگ باعث نمايش بزرگتر محتويات درون آن نسبت به متن خطوط همجوار می شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> متن متن <big> متن </big> متن متن </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <small> :

اين تگ باعث کوچکتر نمايش دادن محتويات درون آن نسبت به متن خطوط همجوار در صفحه می شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> متن متن <small> متن </small> متن متن </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <strong> :

اين تگ باعث نمايش توپر و بزرگتر محتويات درون خود نسبت به متن خطوط همجوار آن می شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> متن متن <strong> متن </strong> متن متن </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <cite> :

اين تگ باعث نمايش محتويات درون خود به صورت کج و متمايز نسبت به متن خطوط همجوار آن می شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> متن متن <cite> متن </cite> متن متن </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <pre> :

چنانچه در محيط کد نويسی صفحات وب ، بين متن های نوشته شده با کليد space فاصله ايجاد کرده یا با کليد Enter به خط بعدی برويد ، مرورگر اين مسئله را ناديده گرفته ، تمام فاصله ها را از بين برده و حداکثر به اندازه يک کاراکتر فاصله ايجاد می کند . برای جلوگيری از اين مسئله ، از تگ < pre> استفاده می کنيم . اين تگ باعث نمايش متن درون خود با همان شکل و ساختاری که در محيط کد نويسی صفحه وارد شده است ، می شود . همانطور که قبلا ذکر شد ، برای ايجاد فاصله بين حروف از کاراکتر ;nbsp& و رفتن به خط بعدی از تگ < br/ > استفاده می کنيم .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<pre>
This is a pre
  formatted paragraph
      it does not have any
        space or linebrake
</pre>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <code> :

اين تگ نوشته را به صورت نوشته های درون محيط های برنامه نويسی قديمی تبديل می کند .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<code> Web Developer Web Site </code>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <sup> و <sub> :

از اين تگ ها برای ايجاد نوشته های زير نويس يا انديس دار استفاده می شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
This is a text <sub> example </sub>
This is a text <sup> example </sup>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <abbr> :

از اين تگ معمولا برای نمايش يک متن کوتاه و خلاصه شده برای يک واژه يا عبارت بزرگتر استفاده می شود . به طور مثال در انگليسی به جای عبارت et cetra از واژه etc استفاده می کنند .

ويژگی مهم تگ < abbr > اين است که می تواند يک مقدار توسط خاصيت title خود گرفته و در هنگام قرار گيری موس بر روی واژه خلاصه شده ، آن نوشته در يک کادر زرد رنگ نمايش دهد .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<abbr title="et cetra"> etc </abbr>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <del> :

اين تگ باعث کشيده شدن يک خط بر روی نوشته های درون خود می شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> متن متن <del> متن </del> متن متن </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <ins> :

اين تگ برای نشان دادن يک متن جديد وارد شده در صفحه به کار می رود و يک خط زير نوشته های درون خود می کشد .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p>
قیمت این کالا <del> 9800 </del> <ins> 9000 </ins>
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <blockquote> :

از اين تگ برای نمايش يک متن يا نوشته به صورت نقل قول استفاده می شود . اين تگ معمولا برای نمايش اطلعاتی همچون معانی لغت در واژه نامه ها استفاده شده و باعث می شود متن درون آن کمی جلوتر و يک خط پايين تر از بقيه نوشته ها قرار بگيرد .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p>
What is an apple ?
<blockquote>
It is a sweet fruit with red skin
</blockquote>
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <q> :

اين تگ نيز همانند تگ < blockquote > برای ايجاد يک نقل قول استفاده می شود با اين تفاوت که حالت اين تگ کوتاه تر بوده و مثل تگ قبلی فاصله ايجاد نمی کند .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p>
What is an apple ?
<q>
It is a sweet fruit with red skin
</q>
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <article> :

از تگ < article > برای تعیین یک هدر یا عنوان ( متن مجزا از سایر محتویات صفحه ) استفاده می شود .

موارد مختلف استفاده از تگ < article > ، می تواند موارد زیر باشد :

عنوان پست ها در فروم ها .

عنوان مطالب جدید در وبلاگ ها .

عناوین خبری در سایت های خبری .

شکل کلی تعریف یک تگ < article > بصورت زیر است :

<article> محتویان مورد نظر درون تگ <article>

در مثال زیر ، نحوه استفاده از تگ < article > را در عمل نمایش داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<article>
<h1>
عنوان
</h1>
<p>
متن متن متن متن
</p>
</article>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <bdi> :

عبارت bdi مخفف واژه Bi-directional Isolation ، به معنای جدا سازی بی جهت یا ساختار نیافته است .

از این تگ معمولا برای جهت دادن به متن یا کاراکترهایی که خارج از زبان اصلی صفحه بوده و از لحاظ فرمت با آن فرق دارد ، استفاده می شود .

برای مثال فرض کنید که یک پاراگراف دارید به زبان انگلیسی . حال عبارت یا واژه ای فارسی در میان این متن قرار دارد . تفاوت زبان دو نوشته ، ممکن است باعث نمایش ناصحیح متن پاراگراف شود . با قرار دادن متن فارسی در یک تگ < bdi > ، آن را از سایر متن ایزوله کرده و مانع از بروز اشکال احتمالی در نمایش آن می شوید .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p>
is num<bdi>پنجاه</bdi>point
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <details> :

از تگ < details > برای تعیین توضیحات اضافه درباره یک موضوع استفاده می شود ، که کاربر می تواند بر طبق نیاز و انتخاب خود ، آن را مخفی یا نمایان سازد .

به عبارت دیگر تگ < details > ، برای ایجاد یک منو یک منوی متحرک استفاده شده ، که کاربر می تواند آن را با کلیک باز و بسته نماید . هر نوع متن یا تگ دیگر را می توان درون تگ < details > ، تعیین نمود .

اگر خاصیت open را برای تگ < details > تعیین نکنید ، محتویات درونی آن به صورت پیش فرض مخفی خواهد بود .

از تگ < summary > برای تعیین محتویات درونی تگ < details > ، استفاده می شود .

هنگامی که کاربر بر روی عنوان تگ < details > کلیک نماید ، این محتویات مخفی و نمایان می شوند .

در مثال های زیر ، نحوه استفاده از تگ < details > را در 2 حالت متفاوت آن ، در عمل نمایش داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<details>
<summary> Copyright 2008-2017. </summary>
<p> by wdws.ir : All Rights Reserved. </p>
</details>
<br>
<details open >
<summary> Copyright 2008-2017. </summary>
<p> by wdws.ir : All Rights Reserved. </p>
</details>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <fiqure> :

از تگ < fiqure > ، برای تعیین یک محتوی مجزا مثل عکس ، دیاگرام ها ، لیست ها و ... بروی صفحه استفاده می شود .

کاربردی که این تگ می تواند داشته باشد ، این است که نحوه و محل قرار گیری عنصر و محتویات درون آن را به صورت مستقل و مجزا از سایر محتویات صفحه تعیین می کند .

بنابراین اگر عنصر حذف شود ، در جریان و چیدمان کلی صفحه ، تغییر یا مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد .

شکل کلی تعریف یک تگ < figure > بصورت زیر است :

در مثال های زیر ، نحوه استفاده از تگ < fiqure > عمل نمایش داده ایم :

از تگ < figcaption > ، برای تعیین یک عنوان برای تگ < fiqure > استفاده می شود . به مثال دقت نمایید :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> html is tag img . </p>
<figure>
<img src="../images/html.png">
<figcaption> Figure tag html </figcaption>
</figure>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <mark> :

از تگ < mark > می توان برای برجسته و یا علامت زدن رنگی نوشته استفاده کرد .

متنی که بین تگ باز و بسته < mark > قرار بگیرد ، معمولا رنگ زردی به عنوان پس زمینه آن نشان داده می شود .

شکل کلی استفاده از یک تگ < mark > بصورت زیر است :

در مثال زیر ، نحوه استفاده از تگ < mark > را در عمل نمایش داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p> html is <mark> tag </mark> img . </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <meter> :

از این تگ برای نمایش یک مقدار اندازه گیری عددی یا درصدی بصورت گرافیکی استفاده می شود . به عبارت دیگر از این تگ برای نمایش یک درجه یا نمودار بر روی صفحه استفاده می شود .

برای مثال بوسیله این تگ می توان درصد کل استفاده از فضای دیسک را نمایش داد . نحوه کار این تگ به این صورت است که شما یک مقدار حداکثر و حداقل را برای آن تععین می کنید . این دو مقدار بصورت یک نمودار نمایش داده می شود . سپس مقدار اصلی تگ را تعیین کرده که باید بین مقدار حداکثر و حداقل باشد .

شکل کلی استفاده از یک تگ < meter > بصورت زیر است :

<meter value="value" min="value" max="value"> </meter>

در مثال زیر ، نحوه استفاده از تگ < meter> را در حالت عملی نمایش داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<meter value="50" min="0" max="100"> </meter>
</body>
</html>
پیش نمایش
خصوصيات تگ meter
خاصیت توضیح
value این خاصیت مقداری که تگ باید بر روی نمودار یا شکل نمایش دهد ، را تعیین می کند . این مقدار مقدار واقعی تگ بوده و حتما باید تعیین شود .
min این خاصیت حداقل مقدار تگ را تعیین می کند .
max این خاصیت حداکثر مقدار تگ را تعیین می کند .
low این خاصیت کمترین مقداری که انتظارش می رود تا تگ داشته باشد را تعیین می کند . این مقدار باید از خاصیت min بیشتر بوده و از خاصیت های max و high کمتر باشد . تعیین این خاصیت اختیاری است .
high این خاصیت بیشترین مقداری که انتظار می رود تا تگ داشته باشد را تعیین می کند .این مقدار باید از خاصیت min و low بیشتر و از خاصیت max کمتر باشد . تعیین این خاصیت اختیاری است .
form این خاصیت id فرمی را تعیین می کند که تگ <meter> به آن تعلق دارد .  تعیین این خاصیت اختیاری است .

تگ <nav> :

این تگ برای دسته بندی و کنار هم قرار دادن گروهی از لینک ها استفاده می شود . لیک هایی که درون این تگ تعیین شوند به ترتیب در کنار هم قرار می گیرند . تمام لینک های یک صفحه را نباید در تگ

تعریف نمود . فقط لینک های اصلی و پایه صفحه در این بخش تعریف می شوند .

شکل کلی استفاده از یک تگ < nav > بصورت زیر است :

<nav>
<a href=""> </a>
<a href=""> </a>
<a href=""> </a>
</nav>

در مثال زیر ، نحوه استفاده از تگ < nav> و خروجی آن را در عمل نمایش داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<nav>
<a href="http://wdws.ir"> وب سایت توسعه دهنده وب| </a>
<a href="http://wdws.ir"> وب سایت توسعه دهنده وب| </a>
<a href="http://wdws.ir"> وب سایت توسعه دهنده وب </a>
</nav>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <section> :

از تگ < section > برای تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند وب استفاده می شود . برای مثال می توان به یک بخش متن ، یک عنوان خبری و .... اشاره کرد .

شکل کلی استفاده از یک تگ < section > بصورت زیر است :

<section> </section>

در مثال زیر ، نحوه استفاده از تگ < section> را در عمل نمایش داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<section>
<h1> html </h1>
<p> html is tag img. </p>
</section>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <progress> :

از تگ progress برای نمایش فرایند پیشرفت یک پروسه بر روی صفحه استفاده می شود . مثلا برای نمایش عملیات لود شدن یک عکس یا صفحه که از صفر درصد شروع شده و به صد درصد پایان می یابد .

تگ progress خود حالت ایستا و ثابتی داشته و باید بوسیله یک اسکریپت جلوه پویا و در حرکت به آن داد .

شکل کلی استفاده از یک تگ < progress > بصورت زیر است :

<progress value="value" max="value"> </progress>

از تگ progress برای نمایش یک نمایشگر یا درجه اندازه ، مثل مقدار استفاده شده از یک دیسک استفاده نکنید .تگ < meter > برای این کار مناسب است .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<progress value="80" max="100"> </progress>
</body>
</html>
پیش نمایش