وب سایت توسعه دهنده وب
HTML

لیست تگ های Html

هر يک از قسمت های مختلف آدرس اينترنتی را در جدول زير شرح می دهيم :

رديف تگ توضيح مختصر
1 <a> برای ايجاد يک لنگر به کار می رود .
2 <abbr> برای ايجاد يک مخفف برای يک عبارت بزرگتر به کار می رود .
3 <acronym> برای ايجاد يک مخفف برای يک عبارت بزرگتر به کار می رود .
4 <address> برای نوشتن يک آدرس در متن به کار می رود .
5 <area> مشخص کننده يک ناحيه در نقشه های تصويری است .
6 <b> برای توپر کردن نوشته ( Bold ) به کار می رود .
7 <base> برای تعيين خواص پايه در يک صفحه به کار می رود .
8 <bdo> قلم نوشته را به صورت نوشته های محيط های کدنويسی کامپيوتر در می آورد .
9 <big> باعث بزرگتر نمايش داده شدن نوشته در يک متن می شود .
10 <blockquote> برای ايجاد يک نقل قول به کار می رود .
11 <body> بدنه اصلی محتويات صفحه وب را تشکيل می دهد .
12 <br> برای ايجاد يک خط جديد به کار می رود .
13 <button> برای ايجاد دکمه های وب به کار می رود .
14 <caption> برای تعيين عنوان يک جدول به کار می رود .
15 <cite> باعث نمايش کج نوشته به کار می رود .
16 <code> برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود .
17 <col> برای دسته بندی گروهی از ستون های يک جدول به کار می رود .
18 <colgroup> برای دسته بندی گروهی از ستون های يک جدول به کار می رود .
19 <dd> برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود .
20 <del> برای نمايش متن حذف شده درصفحه به کار می رود .
21 <div> برای تقسيم فضا در صفحات وب به کار می رود .
22 <dl> برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود .
23 <dt> برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود .
24 <em> برای نمايش نوشته به صورت کج به کار می رود .
25 <fieldset> برای ايجاد يک کادر به دور محتويات خود به کار می رود .
26 <form> برای ايجاد يک فرم در صفحه به کار می رود .
27 <h1> تا <h6> برای ايجاد انواع تيترها در نوشته به کار می رود .
28 <head> در برگيرنه اطلاعات کلی درباره سند وب است .
29 <hr> برای ايجاد يک خط در عرض صفحه به کار می رود .
30 <html> محدوده اصلی کد HTML يک صفحه را تعيين می کند .
31 <i> برای نمايش نوشته به صورت کج به کار می رود .
32 <img> برای قرار دادن تصوير در صفحه به کار می رود .
33 <input> برای ساختن انواع کتنرل های HTML به کار می رود .
34 <ins> برای مشخص کردن متن های جديد وارد شده در يک صفحه به کار می رود .
35 <kbd> برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود .
36 <label> برای ايجاد يک عنوان ( نماد متنی ) در صفحه به کار می رود .
37 <legend> برای ايجاد عنوان يک کادر fieldset به کار می رود .
38 <li> برای تعريف يک آيتم در ليست به کار می رود .
39 <link> برای برقراری ارتباط بين صفحه با يک فايل خارجي به کار می رود .
40 <map> برای ايجاد يک نقشه تصويری به کار می رود .
41 <meta> در بر گيرنده اطلاعات کلی درباره محتويات يک صفحه جهت استفاده موتورهای جستجو است .
42 <noscript> برای تعيين جايگزين يک اسکريپت در يک صفحه به کار می رود .
43 <object> برای پيوند يک شی خارجی با صفحه به کار می رود .
44 <ol> برای ايجاد ليست های ترتيبی به کار می رود .
45 <optgroup> برای دسته بندی گزينه های يک ليست به کار می رود .
46 <option> برای ايجاد يک ليست در صفحه به کار می رود .
47 <p> برای ايجاد يک پاراگراف در صفحه به کار می رود .
48 <param> برای تعيين تنظيمات زمان اجرای يک شی خارجی در صفحه به کار می رود .
49 <pre> برای نمايش متن به همان صورت اوليه به کار می رود .
50 <q> برای ايجاد يک نقل قول به کار می رود .
51 <samp> برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود .
52 <script> برای تعيين يک اسکريپت در صفحه به کار می رود .
53 <select> برای ايجاد يک ليست باز شو به کار می رود .
54 <small> برای نمايش متن به صورت کوچکتر به کار می رود .
55 <span> برای تقسيم متن به کار می رود .
56 <strong> برای نمايش درشتر متن به کار می رود .
57 <style> برای قالب بندی تگ های HTML و صفحات به کار می رود .
58 <sub> برای ايجاد يک زير نويس به کار می رود .
59 <sup> برای ايجاد يک انديس به کار می رود .
60 <table> برای ايجاد جداول به کار می رود .
61 <tbody> شامل محتويات و بدنه اصلی يک جدول می شود .
62 <td> برای ايجاد يک خانه جدول به کار می رود .
63 <textarea> برای ايجاد يک کادر متن به کار می رود .
64 <tfoot> برای تعيين عنوان انتهای يک جدول به کار می رود .
65 <th> برای ايجاد يک سر عنوان برای جدول به کار می رود .
66 <thead> برای ايجاد يک سر عنوان برای جدول به کار می رود .
67 <title> برای ايجاد متن tooltip درباره عناصر به کار می رود .
68 <tr> برای ايجاد يک سطر جدول به کار می رود .
69 <tt> باعث نمايش متن به صورت نوشته های تلگراف به کار می رود .
70 <u> برای خط زيردار کردن نوشته به کار می رود .
71 <ul> برای ايجاد ليست های نشانه ای به کار می رود .
72 <var> برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود .
73 <-- ... --!> برای ارائه توضيحات دلخواه در صفحه HTML به کار می رود .
74 <DOCTYPE!> نوع و نسخه زبان برنامه نويسی مورد استفاده در صفحه وب را مشخص می کند .