وب سایت توسعه دهنده وب
HTML

تصاویر در html

تگ <img> :

تگ < img> یک تصویر در صفحه HTML تعریف می کند.

تگ < img> دو خصوصیت الزامی دارد که شامل: src و alt است.

از لحاظ فنی تصاویر داخل سند HTML قرار داده نمی شوند، بلکه تصاویر به سند HTML لینک می شوند. تگ < img> فضایی برای نمایش تصویر ایجاد می کند.

برای لینک کردن یک تصویر به آسانی می توان تگ < img> را در تگ < a> قرار داد.

<img src="آدرس تصویر">

در تگ < img > با خاصيت src به مکان فايل عکسی که قرار است نمايش داده شود اشاره می کنيم . تصاوير HTML در مکانی غير از صفحه اصلی ذخيره شده و در هنگام نمايش صفحه از مبدا ، فراخوانی می شوند .

با استفاده از خاصيت alt تگ < img > می توان از قبل يک متن جايگزين تعيين کرد ، که چنانچه مرورگر به هر دليلي نتوانست عکس را نمايش دهد ، به جای آن متن جايگزين را نشان دهد . متن جايگزين می تواند شامل توضيحی راجع به عکس اصلی باشد .

<img src="آدرس تصویر" alt="متن">
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<img src="../images/html.png" alt="این یک متن جایگزین است">
</body>
</html>
پیش نمایش
خواص مهم تگ img
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
align top
bottom
middle
left
right
نحوه ترازبندی عکس را نسبت به محتويات ديگر صفحه و متن دور آن را تعيين می کند ، که يکی از حالت های زير می تواند باشد :
1) top : عکس در بالای متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
2) bottom : عکس در پايين متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
3) middle : عکس در وسط متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
4) left : عکس در سمت چپ متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
5) right : عکس در سمت راست متن و محتويات ديگر قرار می گيرد .
border pixel تعيين کننده ضخامت خط حاشيه دور عکس است .
height pixel
درصد %
ميزان ارتفاع عکس را تعيين می کند .
hspace pixel ميزان فضايی خالی در 2 طرف راست و چپ عکس را تعيين می کند .
ismap URL
مسير فايل
تعيين کننده اين است که عکس به عنوان يک نقشه تصويری سمت سرور استفاده می شود . برای اطلاعات بيشتر به قسمت تگ < map > برويد .
longdesc URL
مسير فايل
مسير فايلی که اطلاعات کاملی راجع به عکس مورد نظر نگهداری می کند را مشخص می کند .
src URL
مسير فايل
مسير کامل فايل نگهدارنده عکس را تعيين می کند .
usemap URL
مسير فايل
تعيين کننده اين است که عکس به عنوان يک نقشه تصويری سمت کلاينت استفاده می شود . برای اطلاعات بيشتر به قسمت تگ < map > برويد .
vspace pixel ميزان فضاي خالی به دور عکس در بالا و پايين را مشخص می کند .
width pixel
درصد %
میزان عرض عکس را تعيين می کند .

تگ <map> <area > :

ايجاد يک نقشه تصويری ( يک عکس با نواحی مختلف قابل کليک شدن ) :

از تگ < map > برای ايجاد يک نقشه تصويری استفاده می شود . يک نقشه تصويری , عکسی است که ناحيه های متفاوت آن قابل کليک کردن بوده که می توان با کليک بر روی هر قسمت به يک صفحه يا فايل ديگر پيوند بر قرار کرد .

هر تگ < area > در درون تگ < map > ، می تواند تعيين کننده يک ناحيه مجزا قابل کليک شدن باشد که با تعيين مختصات آن بر روی عکس ، آن ناحيه مشخص می شود .

ما ابتدا به وسيله تگ < map > و تگ های درونی < area > يک نقشه تصويری با نواحی مختلف قابل کليک شدن ايجاد کرده ، سپس آن نقشه را به يک عکس بر روی صفحه پيوند می دهيم .

برای اين کار خاصيت usemap را در تگ < img > عکس مورد نظر برابر نام Name يا id ، نقشه تصويری ايجاد شده قرار می دهيم . برای درک بهتر به مثال دقت کنيد :

خواص مهم تگ map
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
name
يا
id
name
نام
يک نام منحصر به فرد برای نقشه تصويری تعيين می کند .

خواص مهم تگ area
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
Coords
ابتدا به خاصيت shape توجه کنيد .
مشخص کننده مختصات نقاط مختلف يک چند ضلعی (مربع ، مستطيل و ... ) برای تعيين ناحيه مورد نظر از عکس برای ايجاد پيوند است که دارای حالت های زير است :
rect : مربع . تعيين کننده مختصات چهار نقطه مختلف يک مربع يا مستطيل
coords =left,top,right,bottom
circ : دايره . مشخص کننده نقطه مرکز و شعاع يک دايره
coords=center X, center Y ,radius
poly : چند ضلعی . مشخص کننده مختصات انواع نقاط مختلف يک چند ضلعی
coords = X1 Y1, X2 Y2, ... , Xn Yn
href URL
مسير و نام فايل
برای تعيين آدرس کامل صفحه يا فایل مقصد پيوند به کار می رود .
nohref true
false
در صورتی که مقدار آن برابر true باشد ، آن ناحيه از عکس فعال و قابل کليک کردن بوده و در صورت false بودن غير فعال است .
shape rect
rectangle
circ
circle
poly
polygon
شکل ناحيه قابل کليک شدن از يک عکس يا نقشه تصويری را تعيين می کند ، که مختصات آن توسط خاصيت coords در همين تگ مقدار دهی می شود و. انواع اشکال ممکن عبارتند از :
rect , rectangle : مربع يا مستطيل
circ , circle : دایره يا بيضی
poly , polygon : چند ضلعی
target _blank
_parent
_self
_top
نحوه باز شدن و نمايش پنجره صفحه مقصد را تعيين می کند که دارای حالت های زير است:
- blank : لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد .
- self : لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد .
-parent : لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد .
-top : لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد .

در تصوير زير برای رفتن به توضيح در مورد هر تگ table، بر روی قسمت مربوط به آن کليک کنيد :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<img src="../images/TagsList.jpg" usemap="#planetmap">
<map name="#planetmap">
<area shape="rect" coords="0,0,193,120" href="table.html" >
</map>
</body>
</html>
پیش نمایش
آموزش Html

آموزش Css

آموزش Colors

آموزش Java script

آموزش Jquery

آموزش FontIcon

ویرایشگر آنلاین

دامنه و هاست