وب سایت توسعه دهنده وب
HTML

کنترل های ذاتی HTML

کنترل <fieldset> :

اين کنترل توسط تگ < fieldset > ايجاد شده و به دور محتويات درونی خود يک کادر ايجاد می کند . تگ ها و عناصری که بين تگ باز و بسته < fieldset > قرار بگيرند ، عناصر درونی آن را تشکيل می دهند . از اين کنترل برای دسته بندی عناصر و گروه های مختلف استفاده می شود .

تگ <legend> :

از اين تگ برای ايجاد عنوان برای کادر fieldset استفاده می شود . متنی که بين تگ باز و بسته < legend > قرار بگيرد ، تعيين کننده عنوان کادر است . در مثال زير نحوه استفاده از اين تگ نشان داده شده است.

در مثال زیر یک پاراگراف را درون این تگ قرار داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<fieldset>
<legend> یک عنوان </legend>
<p> این یک پاراگراف است </p>
</fieldset>
</body>
</html>
پیش نمایش

کنترل <lable> :

اين تگ برای ايجاد يک عنوان برای يک کنترل ديگر HTML استفاده می شود . برای ايجاد ارتباط بين تگ < label > و کنترل مورد نظر ، خاصيت for تگ label را برابر id کنترل مورد نظر قرار می دهيم .

برای مثال ، اگر يک دکمه راديويي با id = Male داشته باشيم و بخواهيم يک label برای آن طراحی کنيم ، برای ايجاد ارتباط بين label و دکمه راديويي ، خاصيت for تگ label را برابر id دکمه راديويي يعنی Male قرار می دهيم . در اين صورت کليک کردن بر روی نوشته label همانند کليک کردن بر روی خود کنترل مورد نظر است .

خواص مهم تگ label
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
for id يک کنترل ديگر تعيين کننده id کنترلی است که label به آن تعلق دارد .

در مثال زير برای 2 دکمه راديويي زير ، 2 label جدا طراحی کرده ايم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<fieldset>
<legend> یک عنوان </legend>
<input type="radio" id="Male" name="gender" >
<lable id="Male" > Male </lable>
<input type="radio" id="Female" name="gender" >
<lable id="Female" > Female </lable>
</fieldset>
</body>
</html>
پیش نمایش

کنترل <select> :

از کنترل select برای ايجاد يک ليست باز شو استفاده می شود . اين ليست می تواند دارای گزينه های مختلفی باشد که هر کدام توسط يک تگ < option > تعيين می شود :

خواص مهم تگ select
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
disabled disabled در صورتی که مقدار اين خاصيت برابر disabled تنظيم شود ، ليست غير فعال خواهد بود .
multiple multiple در صورتی که مقدار اين خاصيت برابر multiple تنظيم شود ، می توان در هر لحظه بيش از يک مورد را از ليست انتخاب کرد . در حالت پيش فرض ، در هر لحظه حداکثر می توان يک مورد را از ليست انتخاب کرد .
name نام تعيين کننده يک نام منحصر به فرد برای ليست باز شو است .
size عدد
number
توسط اين خاصيت می توان تعداد آيتم های قابل مشاهده در ليست را در حال عادی ( بسته بودن ليست ) تعيين کرد . به طور پيش فرض فقط يک آيتم از ليست قابل مشاهده است .

تگ <option> :

از اين تگ برای تعيين يک مورد در داخل يک ليست استفاده می شود . متنی که بين تگ باز و بسته < option > قرار بگيرد ، تعيين کننده نام گزينه در ليست است .

اين تگ بايستی در درون تگ < select > به کار رود در غير اين صورت معنا و کاربردی ندارد

خواص مهم تگ option
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
disabled disabled در صورتی که مقدار اين خاصيت برابر disabled تنظيم شود ، آن گزينه ليست غير فعال خواهد بود .
selected selected در صورتی که مقدار اين خاصيت برای گزينه ای در ليست برابر selected تنظيم شود ، آن گزينه به صورت پيش فرض در ليست انتخاب شده است و اول نمايش داده می شود . در هر ليستي در هر لحظه حداکثر يک گزينه می تواند selected باشد .
value مقدار مقدار و ارزش گزينه را تعيين می کند ، که در هنگام ارسال اطلاعات فرم به سرور استفاده می شود .

در مثال زير يک ليست بازشو با چندين مقدار ايجاد شده است . همچنين در موارد بعدی انواع خصوصيات تگ select را به صورت عملی بررسی کرده ايم . برای مشاهده گزينه های ديگر ليست ، بر روی آن کليک کنيد :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<select>
<option value="1"> Html </option>
<option value="2"> Css </option>
<option value="3"> JavaScript </option>
<option value="4"> Jquery </option>
</select>
</body>
</html>
پیش نمایش

در حالت زير ليست غير فعال است .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<select disabled="disabled">
<option value="1"> Html </option>
<option value="2"> Css </option>
<option value="3"> JavaScript </option>
<option value="4"> Jquery </option>
</select>
</body>
</html>
پیش نمایش

در حالت زير می توان از ليست بيش از يک گزينه انتخاب کرد .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<select multiple="multiple">
<option value="1"> Html </option>
<option value="2"> Css </option>
<option value="3"> JavaScript </option>
<option value="4"> Jquery </option>
</select>
</body>
</html>
پیش نمایش

در حالت زير بيش از يک گزينه از ليست در حالت عادی نمايش داده می شود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<select size ="2">
<option value="1"> Html </option>
<option value="2"> Css </option>
<option value="3"> JavaScript </option>
<option value="4"> Jquery </option>
</select>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <optgroup> :

از اين تگ برای دسته بندی گزينه های يک ليست در گروه های جدا از هم استفاده می شود . در هنگام زياد بودن موارد ليست ، از اين تگ می توان برای دسته بندی موارد مشابه در گروه های جدا ، جهت سهولت در انتخاب استفاده شود . عنوانی که برای گروه توسط خاصيت label اين تگ تعيين می شود ، به صورت سر گروه و بزرگتر از موارد ديگر ، در ليست نمايش داده می شود ولی عملا قابل انتخاب نيست .

اين تگ بايد در درون تگ select به کار رود .

خواص مهم تگ optgroup
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
disabled disabled در صورتی که مقدار اين خاصيت برابر disabled تنظيم شود ، آن دسته گزينه ليست غير فعال خواهد بود .
label متن
text
عنوان گروه را در ليست تعيين می کند .

در مثال زیر به نحوه استفاده اشاره شده است :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<select>
<optgroup label="Client Side Languages">
<option value="1"> Html </option>
<option value="2"> Css </option>
</optgroup>
<optgroup label="Server Side Languages">
<option value="3"> C# </option>
<option value="4"> Sql server </option>
</optgroup>
</select>
</body>
</html>
پیش نمایش