وب سایت توسعه دهنده وب
Css

متن و نوشته در CSS :

به وسيله مجموعه خواص Text در CSS ، می توان ظاهر نوشته را تغيير داد . اين خواص برای تغيير رنگ نوشته ، جهت چيدمان ، اندازه و ... متن به کار می روند .

مجموعه خواص text شامل ليست زير می شود و برای دريافت اطلاعات درباره هر خاصيت روی نام آن کليک کنيد :

خاصيت color :

خاصيت color
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
color نام رنگ
rgb (r,g,b)
عدد هگزادسيمال
تعيين کننده رنگ نوشته است . رنگ میتواند به روش های زير تعيين شود :
 1. نام رنگ مثل blue يا red .
 2. تعيين رنگ به وسيله تابع rgb به صورت زير :
  ( مقدار رنگ قرمز ، مقدار رنگ سبز ، مقدار رنگ آبی ) rgb
  اين تابع مقدار 3 رنگ را با هم ترکيب کرده و يک رنگ را ايجاد می کند .که مقدار رنگ توسط عددی بين 0 تا 255 تعيين می شود ، که هر چه عدد بزرگتر باشد ميزان آن رنگ در کل رنگ بيشتر خواهد بود .

  Example : rgb (10,65,232)

 3. نعيين رنگ به صورت عددی ترکيبی در مبنای 16 هگزادسيمال :
  ميزان رنگ آبی ميزان رنگ سبز ميزان رنگ قرمز #

  Example : #08FF00

مثالی برای color

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="color:blue">
متنی به رنگ آبی
</p>
<br>
<p style="color:red">
متنی به رنگ قرمز
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت direction :

خاصيت direction
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
direction rtl
ltr
جهت نوشته را مشخص می کند که بر حسب زبان نوشته می تواند يکی از حالت های زير باشد :
- rtl : راست به چپ . برای زبان هايي مثل فارسی که جهت آنها از راست به چپ است .
- ltr : چپ به راست . برای زبان هايي مثل انگليسی که جهت آنها از چپ به راست است .

مثالی برای direction

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="color:blue ; direction:rtl">
برای زبان فارسی جهت نوشته بايد از راست به چپ باشد .
</p>
<br>
<p style="color:red ; direction:ltr">
But for english it must be left to right !
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت line-height :

خاصيت line-height
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
line-height معمولی normal
عدد number
اندازه length
درصد %
به وسيله اين خاصيت می توان فاصله بين خطوط را در پاراگراف تعيين کرد . برای اين کار يکی از حالت های زير را بايد استفاده کرد :
- normal : فاصله بين خطوط در اين حالت به اندازه استاندارد و معمولی است ، که انتخاب پيش فرض است .
- number : يک عدد معمولی را تعيين می کنيم ، که اين عدد در اندازه استاندارد فاصله خطوط ضرب شده و اندازه جديد را ايجاد می کند . برای مثال اگر عدد 2 انتخاب شود ، فاصله بين خطوط 2 برابر اندازه معمولی می شود .
- length : به وسيله اين خاصيت يک اندازه بر حسب واحدی مثل پيکسل ( pixel ) ، نقطه ( pt ) و ... را برای فاصله خطوط تعيين می کنيم .
- درصد % : به وسيله اين حالت نسبت اندازه مورد نظر را به اندازه استاندارد فاصله خطوط تعيين می کنيم . برای مثال اگر 150% تعيين شود ، اندازه خطوط 5/1 برابر اندازه استاندارد می شود .

مثالی برای line-height

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="color:blue ; line-height: 65px">
In this paragrph line height is 65px . <br>
In this paragrph line height is 65px . <br>
In this paragrph line height is 65px . <br>
In this paragrph line height is 65px . <br>

</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت letter-spacing :

خاصيت letter-spacing
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
letter-spacing معمولی normal
اندازه length
برای تعيين اندازه فاصله بين حروف در نوشته استفاده می شود ، که يکی از 2 حالت زير می تواند باشد :
- normal : فاصله بين حروف در اين حالت به اندازه استاندارد و معمولی است ، که انتخاب پيش فرض است .
- length : به وسيله اين خاصيت يک اندازه بر حسب واحدی مثل پيکسل ( pixel ) ، نقطه ( pt ) و ... را برای فاصله بين حروف تعيين می کنيم .

مثالی برای letter-spacing

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="color:blue ; letter-spacing: normal">
This is another paragraph.
</p>
<p style="color:blue ; letter-spacing: 5pt">
This is another paragraph.
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت text-align :

خاصيت text-align
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
text-align left
right
center
justify
جهت چيدمان نوشته را در صفحه ، جدول ، پاراگراف و ... تعيين می کند ، که يکی از حالت های زير می تواند باشد :
- left : جهت چيدمان نوشته از سمت چپ است .
- right : جهت چيدمان نوشته از سمت راست است .
- center : جهت چيدمان نوشته از سمت وسط است .
- justify : نوشته را از هر دو سمت راست و چپ تراز می کند . اين حالت زمانی تاثير دارد که طول خط از عرض عنصر در بر گيرنده آن بيشتر است .

مثالی برای text-align

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="color:blue ; text-align: right">
This is another paragraph.
</p>
<p style="color:blue ; text-align: center">
This is another paragraph.
</p>
<p style="color:blue ; text-align: left">
This is another paragraph.
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت text-decoration :

خاصيت text-decoration
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
text-decoration none
underline
overline
line-through
از اين خواص برای اعمال جلوه های تصويری به نوشته استفاده می شود که يکی از خواص زير و يا ترکيبی از آنها را می توان استفاده کرد :
- none : نوسشته به صورت ساده و بدون هيچ جلوه ای نمايش داده می شود که انتخاب پيش فرض است .
- underline : نوشته به صورت خط زير دار نمايش داده می شود .
- overline : نوشته به صورتی که يک خط در بالای آن کشيده شده ، نمايش داده می شود .
- line-through : نوشته به صورتی که يک خط از وسط آن گذشته است ، نمايش داده می شود .

مثالی برای text-decoration

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<span style="text-decoration: underline">
This is another paragraph.
</span>
<br>
<br>
<span style="text-decoration: overline">
This is another paragraph.
</span>
<br>
<br>
<span style=" text-decoration: line-through">
This is another paragraph.
</span>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت text-indent :

text-indent
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
text-indent length
درصد %
به وسيله اين خاصيت ميران تو رفتگی و نقطه شروع اولين خط از يک پاراگراف را به يکی از دو حالت زير می توان تعيين کرد :
- length : ميزان رفتگی را بر حسب واحدی مثل پيکسل ( pixel ) ، نقطه ( pt ) و يا سانتيمتر ( cm ) تعيين می کنيم .
- درصد % : ميزان تورفتگی را بر حسب درصد نسبت به عنصر مادر يا حالت استاندارد تعيين می کنيم .

مثالی برای text-indent

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="text-indent: 5cm">
This is another paragraph.
</p>
<br>
<br>
<p style="text-indent: 20pt">
This is another paragraph.
</p>
<br>
<br>
<p style=" text-indent: 40%">
This is another paragraph.
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت text-transform :

text-transform
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
text-transform none
capitalize
uppercase
lowercase
از اين خاصيت برای کتنرل بزرگ يا کوچک بودن حروف در نوشته استفاده می شود ، که می تواند يکی از حالت های زير را داشته باشد :
- none : نوشته به صورت استاندارد و همانطوری که کاربر وارد کرده است ، نمايش داده می شود .
- capitalize : در اين حالت ، اولين حرف کليه کلمات متن به صورت بزرگ نمايش داده می شوند .
- uppercase : در اين حالت ، حروف کليه کلمات متن به صورت بزرگ نمايش داده می شوند .
- lowercase : در اين حالت ، حروف کليه کلمات متن به صورت کوچک نمايش داده می شوند .

مثالی برای text-transform

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="text-transform: capitalize ">
This is another paragraph.
</p>
<br>
<br>
<p style="text-transform: uppercase ">
This is another paragraph.
</p>
<br>
<br>
<p style="text-transform:lowercase ">
This is another paragraph.
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت white-space :

white-space
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
white-space normal
pre
nowrap
توسط اين خاصيت می توان نحوه نمايش فاصله های خالی بين حروف و کلمات در نوشته توسط مرورگر را مديريت کرد ، که 3 حالت دارد :
- normal : در اين حالت فاصله خالی بين کلمات توسط مرورگر ناديده گرفته شده و حداکثر يک فاصله خالی بين کلمات نمايش داده می شود ، که حالت پيش فرض است .
- pre : در اين حالت نوشته با همان قالب بندی که توسط کاربر در صفحه وارد شده ، نمايش داده خواهد شد . عملکرد اين خاصيت همانند عملکرد تگ < pre > در HTML است .
- nowrap : در اين حالت نوشته و متن به هيچ عنوان شکسته نشده و به خط بعدی نمی رود ، مگر به يک تگ < br / > برسد .

مثالی برای white-space

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="white-space: pre ">
This is another paragraph.
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت word-spacing :

word-spacing
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
word-spacing normal
length
توسط اين خاصيت می توان فاصله بين کلمات را در يک نوشته تعيين کرد ، که يکی از 2 حالت زير را می تواند داشته باشد :
- normal : فاصله بين کلمات به اندازه استاندارد و طبيعی است ، که انتخاب پيش فرض است .
- length : توسط اين خاصيت می توان يک اندازه را بر حسب واحدی مثل پيکسل يا نقطه ، برای فاصله بين حروف تعيين کرد .

مثالی برای word-spacing

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="word-spacing: normal ">
This is another paragraph.
</p>
<br>
<br>
<p style="word-spacing: 8px ">
This is another paragraph.
</p>
<br>
<br>
<p style="word-spacing: 15pt ">
This is another paragraph.
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش