وب سایت توسعه دهنده وب
Css

حاشيه به دور عناصر CSS

با استفاده از خاصيت margin در CSS ، می توان فضای خالی به دور عناصر ايجاد کرد . اين امکان نيز وجود دارد که با تعيين مقدارهای منفی ، باعث هم پوشانی و تداخل عناصر در يکديگر شد .

می توان حاشيه دور عناصر را به صورت کلی در خاصيت چند مقداری margin و يا به صورت تکی برای هر يک از جهات 4 گانه عنصر تعيين کرد .

1 ) تعيين به صورت خاصيت چند مقداری :

در خاصيت چند مقداری ، 4 مقدار برای ميزان حاشيه در 4 طرف عنصر به ترتيب زير تعيين می کنيم :

margin: [ margin top ] [ margin right ] [ margin bottom ] [ margin left ]

مثال : در مثال زير ميزان حاشيه دور عنصر را برای جهت های بالا و پايين 10px و برای جهت های راست و چپ 20px تعيين کرده ايم :

margin : 10px 20px 10px 20px

2 ) تعيين به صورت خاصيت تک مقداری :

در اين حالت ، ميزان حاشيه را در هر طرف به صورت تکی مقدار دهی می کنيم . مجموعه خواص زير برای تعيين تکی حاشيه به کار می رود :

نام خاصيت نوع خاصيت شرح
margin-top auto
length
درصد %
ميزان حاشيه را در طرف بالای عنصر تعيين می کند ، که به يکی از حالت های زير می تواند مقدار دهی شود :
- auto : مرورگر به طور اتوماتيک يک حاشيه برای عنصر تعيين می کند .
- length : در اين حالت ميزان حاشيه را بر حسب واحدی مثل پيکسل ( px ) يا نقطه ( pt ) تعيين می کنيم .
- درصد % : توسط اين حالت به ميزان درصد تعيين شده ، از کل ارتفاع سند را به عنوان فضای حاشيه در نظر می گيريم .
margin-right auto
length
درصد %
ميزان حاشيه را در طرف راست عنصر تعيين می کند ، که به يکی از حالت های زير می تواند مقدار دهی شود :
- auto : مرورگر به طور اتوماتيک يک حاشيه برای عنصر تعيين می کند .
- length : در اين حالت ميزان حاشيه را بر حسب واحدی مثل پيکسل ( px ) يا نقطه ( pt ) تعيين می کنيم .
- درصد % : توسط اين حالت به ميزان درصد تعيين شده ، از کل عرض سند را به عنوان فضای حاشيه در نظر می گيريم .
margin-bottom auto
length
درصد %
ميزان حاشيه را در پايين عنصر تعيين می کند ، که به يکی از حالت های زير می تواند مقدار دهی شود :
- auto : مرورگر به طور اتوماتيک يک حاشيه برای عنصر تعيين می کند .
- length : در اين حالت ميزان حاشيه را بر حسب واحدی مثل پيکسل ( px ) يا نقطه ( pt ) تعيين می کنيم .
- درصد % : توسط اين حالت به ميزان درصد تعيين شده ، از کل ارتفاع سند را به عنوان فضای حاشيه در نظر می گيريم .
margin-left auto
length
درصد %
ميزان حاشيه را در طرف چپ عنصر تعيين می کند ، که به يکی از حالت های زير می تواند مقدار دهی شود :
- auto : مرورگر به طور اتوماتيک يک حاشيه برای عنصر تعيين می کند .
- length : در اين حالت ميزان حاشيه را بر حسب واحدی مثل پيکسل ( px ) يا نقطه ( pt ) تعيين می کنيم .
- درصد % : توسط اين حالت به ميزان درصد تعيين شده ، از کل عرض سند را به عنوان فضای حاشيه در نظر می گيريم .

مثال : در مثال زير هم به صورت خاصيت چند مقداری و هم به صورت خاصيت تک مقداری margin برای تگ div تعيين کرده ايم . اگر دقت کرده باشید در خروجی هردو فاصله یکسانی دارند

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<div style="width:200px;height:150px;border:2px solid #000; margin:40px">
</div>
<div style="width:200px;height:150px;border:2px solid #000; margin-top:40px; margin-right:40px;margin-bottom:40px;margin-left:40px">
</div>
</body>
</html>
پیش نمایش

تعيين به صورت مقدار منفی ( هم پوشانی و تداخل عناصر )

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<div style="width:200px;height:150px;border:2px solid #000; margin:40px">
</div>
<div style="width:200px;height:150px;border:2px solid red; margin-top:-80px; margin-right:40px;margin-bottom:40px;margin-left:40px">
</div>
</body>
</html>
پیش نمایش