وب سایت توسعه دهنده وب
Css

پس زمينه Background در CSS

از خاصيت پس زمينه ( background ) در CSS برای تعيين يک رنگ يا تصوير به عنوان پس زمينه يک عنصر مثل جدول يا صفحه استفاده می شود .

خاصيت background :

خاصيت چند مقداری برای دريافت کليه ويژگی های پس زمينه عنصر است که هر يک از ويژگی ها بايد به ترتيب زير در خاصيت background وارد شود :

هر يک از خواص فوق را می توان به صورت تکی نيز ، تعريف و مقدار دهی کرد . به مثال های پايين صفحه دقت کنيد .

در جدول زير هر يک از ويژگی های فوق را بررسی می کنيم :

خواص background
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
background-color نام رنگ
rgb (r,g,b)
عدد هگزادسيمال
تعيين کننده يک رنگ به عنوان پس زمينه عنصر است . رنگ میتواند به روش های زير تعيين شود :
 1. نام رنگ مثل blue يا red .
 2. تعيين رنگ به وسيله تابع rgb به صورت زير :
  ( مقدار رنگ قرمز ، مقدار رنگ سبز ، مقدار رنگ آبی ) rgb
  اين تابع مقدار 3 رنگ را با هم ترکيب کرده و يک رنگ را ايجاد می کند .که مقدار رنگ توسط عددی بين 0 تا 255 تعيين می شود ، که هر چه عدد بزرگتر باشد ميزان آن رنگ در کل رنگ بيشتر خواهد بود .

  Example : rgb (10,65,232)

 3. نعيين رنگ به صورت عددی ترکيبی در مبنای 16 هگزادسيمال :
  ميزان رنگ آبی ميزان رنگ سبز ميزان رنگ قرمز #

  Example : #08FF00

background-image URL
مسير فايل
مسير کامل يک عکس را که قرار است به عنوان پس زمينه عنصر استفاده شود ، را تعيين می کند .
background-repeat repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat
چنانچه عکس انتخابی به عنوان پس زمينه يک عنصر از اندازه آن عنصر کوچکتر باشد ، تعيين می کند که آيا با تکرار عکس در سطح پس زمينه عنصر ، کل آنرا بپوشاند يا خير . که حالت های تکرار به صورت زير می تواند باشد :
- repeat : عکس در جهت افقی و عمودی تکرار خواهد شد .
- repeat-x : عکس فقط در جهت محورها x ها يعنی افقی تکرار خواهد شد .
- repaet-y : عکس فقط در جهت محور y ها يعنی عمودی تکرار خواهد شد .
- no-repaet : عکس در هيچ جهتی تکرار نخواهد شد ، که انتخاب پيش فرض است .
background-attachement scroll
fixed
تعيين می کند کند که آيا عکسی که به عنوان پس زمينه عنصر انتخاب شده است ، ثابت باشد و يا با حرکت عنصر در هنگام بالا و پايين رفتن صفحه ، آن عکس نيز حرکت کند . اين مسئله در مواردی مثل تعيين پس زمينه برای کل يک صفحه که در آن اندازه عکس بزرگتر از کل محدوده قابل نمايش در مرورگر است ، کاربرد دارد . که 2 حالت زير را می تواند داشته باشد :
- scroll : عکس با حرکت عنصر حرکت می کند .
- fixed : عکس ثابت بوده و با حرکت عنصر حرکت نمی کند .
background-position top
bottom
center
left
right
مکان شروع قرارگيری عکس را در پس زمينه عنصر تعيين می کند . اين حالت معمولا در هنگام کوچکتر بودن عکس از پس زمينه عنصر کاربرد دارد و می تواند يکی از حالت های زير باشد :
- top : بالای عنصر .
- bottom : پايين عنصر
- center : در مرکز عنصر .
- left : در سمت چپ عنصر .
- right : در سمت راست عنصر .

مثالی برای background-color

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<table >
<tr>
<td style="background-color: #10AA32">
رنگ پس زمینه سبز
</td>
<td style="background-color: #0000ff">
رنگ پس زمینه آبی
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
پیش نمایش

در مثال زیر يک تصوير که کوچکتر از خانه جدول است ، به عنوان پس زمينه جدول تعيين شده است .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<table style="background-image:url(../images/bgexample.jpg);background-repeat:repeat;background-attachment:fixed;background-position:top;width:100%;height:200px">
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
پیش نمایش